องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
 


ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรมโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ตามที่ จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” โดยให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมามีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีสุขภาพดี สังคมมีความน่าอยู่ โดยให้ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

  1. ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมให้ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด และให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ ก่อน 12.00 น. จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
  2. ให้จัดทำผลงานที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน ยูทูป เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ เป็นต้น นั้น

 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยสำนักงานปลัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ของจังหวัดนครราชสีมา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ประมวลภาพกิจกรรมให้รับทราบต่อไป

2021-10-07
2021-10-06
2021-10-06
2021-07-22
2021-07-08
2021-05-03
2020-12-25
2020-12-25
2020-10-05
2020-09-25