องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลหลุ่งตะเคียนและดำเนินการปลูกจิตสำนึกอาสา


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน งานพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมศูนย์

พัฒนาเยาวชนตำบลหลุ่งตะเคียนและดำเนินการปลูกจิตสำนึกอาสา (คนไทใจอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนตำบลหลุ่งตะเคียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 13๐ คน

 

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานตามโครงการ

ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลหลุ่งตะเคียนและดำเนินการปลูกจิตสำนึกอาสา(คนไทใจอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ วัดและโรงเรียนทั้ง 6 แห่งในตำบลหลุ่งตะเคียน ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

2021-07-22
2021-07-08
2021-05-03
2020-12-25
2020-12-25
2020-10-05
2020-09-25
2020-09-07
2020-08-25
2020-08-20