ประกาศผลการสรรหาและเลืกสรรพนักงานจ้าง [ 15 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................