องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

ติดต่อ - สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  เบอร์โทรสำนักงาน  0-44938-864,0-44938-865 แฟกซ์ต่อ 13

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายซ้อน  กองศรี  08-9528-9677

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  08-1266-9716

  ชื่อ +  
นายซ้อน กองศรี
  ตำแหน่ง +  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-44938-864,0-44938-865 ต่อ 18 
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 
  ชื่อ +  นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +   0-44938-864,0-44938-865 ต่อ 16
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายเพ็ชร ชาภักดี
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-44938-864,0-44938-865 ต่อ 15
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 
 
  ชื่อ +

  นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา

  ตำแหน่ง +  
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  0-44938-864,0-44938-865 ต่อ 11
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 
  ชื่อ +  นายมานพ สารรัมย์
  ตำแหน่ง +  
หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +   0-44938-864,0-44938-865 ต่อ 12
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 
  ชื่อ +  นางสาวกรรณิการ์ ปัตตถานัง
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +    0-44938-864,0-44938-865 ต่อ 14
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th