องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


งานนมัสการหลวงพ่อศรี ของดีห้วยแถลง


             เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วัฒนธรรมอำเภอห้วยแถลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ภายในอำเภอห้วยแถลง ได้ดำเนินการจัดงาน นมัสการหลวงพ่อศรี ของดีห้วยแถลงขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี และจะดำเนินการจัดงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งการดำเนินการจัดงานในครั้งได้จัดขึ้นเป็นปีแรก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้รับมอบหมายให้จัดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องเด้วยนโยบายของรัฐบาลได้ดำเนินการปราปราบยาเสพติดอย่างจริงจัง และด้วยสภาพพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนก็ได้จัดรถขบวนรณรงค์ดังกล่าว จำนวน ๗ คัน รถขบวนแรกเป็นขบวนกระบวนการผลิตยาเสพติด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงที่ไปที่มาของกระบวนการผลิต รถขบวนที่ ๒ เป็นกระบวนการจำหน่ายสะท้อนให้เห็นถึงการจำหน่ายยาเสพติด รถขบวนที่ ๓ เป็นขบวนการเสพ สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของการเสพ รถขบวนที่ ๔ เป็นกระบวนการจับกุม สะท้อนการดำเนินการจับกุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการจับกุม รถขบวนที่ ๕ เป็นกระบวนการคุมขัง สะท้อนให้เห็นถึงผลของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รถขบวนที่ ๖ เป็นกระบวนการลงโทษทัณฑ์ สะท้อนให้เห็นถึงการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุด คือการประหารชีวิต การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุ่งตะเคียน โรงเรียนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน สถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา รพสต.ไผ่นกเขา และรพสต.หนองสาย อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้านทุกหมู่บ้าน
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27