องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการแปรรูปอาหาร/การทำขนม


อ้างถึงหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้เรื่องการตอกเส้น/การแปรรูปอาหาร/การทำอาหาร/การทำขนม และส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว แบ่งการดำเนินโครงการฯ ออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการนวดตอกเส้น/การทำขนม จำนวน 25 รุ่น ระยะเวลาการฝึกอบรมรุ่นละ 8 และหลักสูตรการแปรรูป/การทำอาหาร/การทำขนม จำนวน 14 รุ่น ระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในโครงการจึง

ได้ส่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร/การทำอาหาร/การทำขนม เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27