องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน


      งานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ดำเนินการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เปิดประชุม เวลา 15.30 น.โดยนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งแรก และนายชุม ภู่นาค ส.อบต.หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความอาวุโสของสมาชิกทั้งหมดเป็นประธานสภาฯชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ซึ่งผู้ที่ถูกเสนอชื่อประธานสภาฯมีจำนวน 2 ท่าน คือท่านแรก นายจะนานันท์ เพียนาม ส.อบต.หมู่ที่ 1 และท่านที่สองคือ นายอุดม รวบทองหลาง ส.อบต.หมู่ที่ 15 ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายอุดม รวบทองหลาง ด้วยคะแนน 8 ต่อ 6 คะแนน โดยมีผู้ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด 1 คะแนน รวมคะแนน 15 คะแนน และการเลือกรองประธานสภาฯ ที่ประชุมเสนอชื่อ 1 ท่าน คือ นายเสร็จ มุ่งเหลา ส.อบต.หมู่ที่ 9 และได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาฯ คะแนนเสียง 15 คะแนน(เป็นเอกฉันท์) และการเลือกเลขานุการสภาฯ ที่ประชุมเสนอชื่อ 1 ท่านคือ นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ คะแนนเสียง 15 คะแนน (เป็เอกฉันท์) นายอุดม รวบทองหลาง ประธานสภาฯ ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27