องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ดำเนินโครงก่ารขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  พ.ศ.2565  ในวันที่  15 กันยายน  2565  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและอาสาสมัครฯ ทุกหมู่บ้าน

2024-06-18
2024-05-20
2024-04-17
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-29