องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะด้วยหลัก3Rประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ (1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 โดยจะเพิ่มการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนและนำกลับไปรีไซเคิล ร้อยละ 36 การกำจัดจะมุ่งเน้นการนำไปเผาผลิตเป็นพลังงาน เพื่อลดการเทกองและการเผาขยะ อย่างไม่ถูกต้อง และลดการนำขยะไปฝังกลบ (2) เพิ่มปริมาณการนำขยะกลับมาเป็นวัสดุรีไซเคิลในการผลิตให้มากขึ้น ทั้งขยะพลาสติกและขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ แก้ว อลูมิเนียม ตั้งแต่ร้อยละ 74 – 100 (3) ลดปริมาณ ขยะอาหารเหลือร้อยละ 28 เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นที่กองขยะและลดก๊าซเรือนกระจก (4) ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ 50 รวมถึง (5) มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต้องจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 100 ทั้งนี้ มีความมุ่งมั่นเพื่อทำให้ขยะไม่ใช่ขยะ แต่ขยะคือทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการกำจัดขยะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “การจัดการขยะวิถีใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมสะอาด และก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายคณะรัฐมนตรี และจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลหลุ่งตะเคียน และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการปรับใช้ในครัวเรือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการคัดแยกขยะ 4 ประเภท อย่างเป็นระบบเรื่อยมา ส่งผลให้ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เกิดความสะอาดปราศจากขยะ และได้นำขยะไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมขยายผลแก่ประชาชน ชุมชน ตำบลหลุ่งตะเคียนต่อไป

 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27