องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567


📢📢 แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษี วัน เวลา และสถานที่ ในการชำระภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3-4 ภายในเดือนมกราคม 2567

2. การประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1-2 ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567

3. การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6-7-8-คำอธิบายแนบ ภายในเดือนเมษายน 2567

4. การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนมิถุนายน 2567

5. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(1) งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนมิถุนายน 2567

(2) งวดที่สอง ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

(3) งวดที่สาม ภายในเดือนสิงหาคม 2567

6. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

7. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ภายในเดือนสิงหาคม 2567

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

#งานพัฒนารายได้

#กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

#โทรศัพท์ 0-4493-8864 ต่อ 15

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27