องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหลุ่งตะเคียน


        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัวปี๒๕๕๔และโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กปี๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา การจัดกิจกรรมโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกีรติจากท่านนายกซ้อน กองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้รับฟังการกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการจากงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนโดยท่านปลัดบุญเหลือ ผาสุขสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เวลา ๐๙.๓๐ น.ท่านนายกกล่าวเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน แม่ลูกอ่อนที่เพิ่งมีบุตรเป็นครั้งแรก เข้ารับฟังสาระความรู้ ในครั้งนี้อย่างหนาตา และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการประจำศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในตำบลหลุ่งตะเคียนเป็นอย่างดี ซึ่งการอบรมในช่วงเช้าเป็นการอบรมในหัวข้อ อนามัยแม่และเด็ก ได้รับเกียรติจาก คุณหมอเข็มพร นิลศิริ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข รพ.สต.หนองสาย เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และได้ซักถามแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้ตามความเหมาะสม สลับกับรับประทานอาหารว่างที่ทางคณะผู้จัดการอบรมเตรียมไว้ เวลา ๑๒.๐๐ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมเพียง เวลา๑๓.๐๐ น.เริ่มอบรมในช่วงบ่ายในหัวข้อ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข็มแข็งในครอบครัว ได้รับเกียรติจากท่าน รองผู้อำนวยการ สันติวัตน์ สุภัทโรบล รองผูอำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา และท่านอาจารย์ นิภาภัต วรสาร ครูโรงเรียนภู่วิทยา การอบรมได้เน้นการเข้ากลุ่มแต่ละหมู่บ้านระดมปัญหาภายในครอบครัวเพื่อนำเสนอ ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม เวลา ๑๕.๐๐ น. เสร็จสิ้นการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27