องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ๑๒สิงหามหาราชินีตามโครงการโครงการ"ท้องถิ่นไทยภูมิใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"


               องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ๗๙ พรรษา ตามโครงการ "ท้องถิ่นไทยภูมิใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" ในปี๒๕๕๔นี้ได้กำหนดวันดำเนินการในวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.สถานที่ดำเนิน ณ ชลประทานบ้านตะแกรงลำห้วยแถลง ช่วงบ้านไผ่นกเขา-บ้านพะไลพัฒนา และลำห้วยไผ่ช่วงบ้านตะเคียนทอง-ลำมาศ การดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งได้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ นายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอห้วยแถลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานการดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเวลา ๐๙.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๕ น.ท่านประธานลั่นฆ้องจากนั้นก็ได้ร่วมปลูกต้นยางนาเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขัวญกำลังใจให้กับกับราษฎรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกในโครงการนี้ประกอบไปด้วย ต้นยางนา,ต้นขนุน, ต้นมะค่าโมง,ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณ จำนวนรวมประมาณ ๓,๐๐๐ ต้น พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันหน้าดินพังทลายจากการกัดเซาะของน้ำบริเวณคันคลองลำห้วยไผ่บ้านตะเคียนทองที่ขุดลอกใหม่ การดำเนินการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ได้กำหนดสถานที่และจุดดำเนินการดังนี้ สถานที่ดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตาม โครงการ “ท้องถิ่นไทยภูมิใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” แบ่ง ๔ จุด คือ ๑. ลำห้วยแถลงตั้งแต่ทำนบลำมาศมาถึงชลประทานบ้านตะแกรง(บ้านพะไลพัฒนาช่วงแรก ๑ ก.ม.) ๒. ลำห้วยแถลงตั้งแต่ทำนบลำมาศมาถึงชลประทานบ้านตะแกรง(บ้านโนเพ็ดช่วงที่สอง ๑ ก.ม.) ๓. สระชลประทานบ้านตะแกรงถึงฝายตาปุ่มบ้านไผ่นกเขาระยะทาง ๓ ก.ม. ๔. ลำห้วยไผ่ตั้งแต่สะพานถนนลาดยางบ้านตะเคียนทองถึงคลองหลุ่งตะเคียนระยะทาง ๑ ก.ม. การแบ่งกลุ่มปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามโครงการ “ท้องถิ่นไทยภูมิใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว” แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ปลูกที่จุดที่ ๑ ฝั่งซ้าย ๑.ส.อบต.สมพงษ์ ทองมีศรี หัวหน้าชุด ๒.ส.อบต.สามารถ ป้อมไธสง ๓.ส.อบต.จันทร์ แจ่มทองหลาง ๔.ส.อบต.บุญหนา นพไธสง ๕.ผู้ช่วย.สมนึก แซ่อึง ๖.นายฉัตรมงคล จ่ารักษ์ ผู้ประสานงาน ๗.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ คณะครูนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน พลังมวลชน ตำบลหลุ่งตะเคียน ฝั่งขวา ๑. ผู้ใหญ่เชื้อ ไพรพฤกษ์ หัวหน้าชุด ๒. ส.อบต.เตี้ย ยอดไพร ๓. ส.อบต.ประมวล พั่วไธสง ๔. ส.อบต.สมบูรณ์ แคล้วภัย ๕. นายวีรพงษ์ สีแก้ว ผู้ประสานงาน ๖. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ คณะครูนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พลังมวลชน ตำบลหลุ่งตะเคียน กลุ่มที่ ๒ ปลูกที่จุดที่ ๒ ฝั่งซ้าย ๑. ส.อบต.ไพศาล รูปจะโป๊ะ หัวหน้าชุด ๒. ส.อบต.วสันต์ มนทองหลาง ๓. ส.อบต.นราวิชญ์ นนทะชัย ๔. ผู้ช่วยสมัย เพียโคตรแก้ว ๕. นายคำนาญ เข็มบุบผา ผู้ประสานงาน ๖. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ คณะครูนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พลังมวลชน ตำบลหลุ่งตะเคียน ฝั่งขวา ๑. กำนันนิตย์ เจ็กพิมาย หัวหน้าชุด ๒. ส.อบต.สีนวน เทพจิตร ๓. ส.อบต.นงเยาว์ แถมกลาง ๔. ส.อบต.หนูแดง ศิริมงคล ๕. ส.อบต.จำเริญ มัควิน ๖. นายเสน่ห์ สุขสวัสดิ์ชัย ผู้ประสานงาน ๗. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ คณะครูนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พลังมวลชน ตำบลหลุ่งตะเคียน กลุ่ม ๓ ปลูกที่จุดที่ ๓ ฝั่งซ้าย ๑. ผู้ใหญ่สุชาติ สร้างนา หัวหน้าชุด ๒. ผู้ใหญ่ศิรินญาร์ ขันตี ๓. ส.อบต.สม สุขสุด ๔. ส.อบต.เยี่ยม โง่นสูงเนิน ๕. ส.อบต.ทองสุข เข็มสี ๖. ส.อบต.ทองยศ โมกไธสง ๗. นายสุดที ปักกะตา(เลขานายก) ผู้ประสานงาน ๘. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ คณะครูนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พลังมวลชน ตำบลหลุ่งตะเคียน ฝั่งขวา ๑. ผู้ใหญ่กลยุทธ์ โง่นสูงเนิน หัวหน้าชุด ๒. ส.อบต.ณรงค์ อุ่นทรัพย์ ๓. ส.อบต.สมภาร โม้ภักดี ๔.. ส.อบต.สกุล แก้วนอก ๕. นายเนตร เทียมทะนง(รองนายก) ผู้ประสานงาน ๖. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ คณะครูนักเรียน กลุ่มแม่ บ้าน อสม. ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พลังมวลชน ตำบลหลุ่งตะเคียน กลุ่ม ๔ ปลูกที่จุดที่ ๔ ฝั่งซ้าย ๑. ผู้ใหญ่ละมุน บังพิมาย หัวหน้าชุด ๒. ส.อบต.สมบุญ วิริยะโยธิน ๓. ส.อบต.จะนานันท์ เพียนาม ๔. ส.อบต.ประทุม แกรงพิมาย ๕. ส.อบต.หนม โง่นสูงเนิน ๖. นายมนต์ชัย ตาไธสง ผู้ประสานงาน ๗. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ คณะครูนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พลังมวลชน ตำบลหลุ่งตะเคียน ฝั่งขวา ๑. ผู้ใหญ่บุญรอด อุ่นทรัพย์ หัวหน้าชุด ๒. ส.อบต.ชวน บังพิมาย ๓. ส.อบต.ผาง เงาไพร ๔. ส.อบต.อนันต์ ปะทังคะติ ๖. ประธานเอี๋ยว ผลพิมาย ๗. นายสงัด ครองปัญญา ผู้ประสานงาน ๘. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ คณะครูนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พลังมวลชน ตำบลหลุ่งตะเคียน เวลา ๑๒.๓๐ น. การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นอันแล้วเสร็จ ประชาชน เยาวชน ส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือส่วนราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุ่งตะเคียน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่นกเขา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาย,สภ.เมืองพลับพลา,โรงเรียนภายในตำบลหลุ่งตะเคียนทุกแห่ง,โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม โดยการนำของท่าน ผอ.ทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม,และกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน ชาวตำบลหลุ่งตะเคียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนใคร่ขอขอคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูง และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27