องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ


ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) กรอปกับพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ตามหลัก 3R คือ Reduce Reuse Recycle หรือ 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ” และได้ดำเนินงานด้านขยะอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายคณะรัฐมนตรี และจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัดจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลหลุ่งตะเคียน และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการปรับใช้ในครัวเรือน หมู่บ้านชุมชนตนเองต่อไป

 

2024-06-18
2024-05-20
2024-04-17
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-29