องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ทำยาหม่องสมุนไพร น้ำมันเหลือง พิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพร


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ทำยาหม่องสมุนไพร น้ำมันเหลือง  พิมเสนน้ำ  ยาดมสมุนไพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน งานพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมศูนย์

พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ทำยาหม่องสมุนไพร น้ำมันเหลือง พิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนแกนนำ/ผู้นำในชุมชนและกลุ่มประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลหลุ่งตะเคียนทั้งหมด 15 หมู่บ้านๆละ 5 คน จำนวนทั้งหมด 75 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานตามโครงการ

ส่งเสริมศูนย์พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

 

2024-06-18
2024-05-20
2024-04-17
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-29