องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรควัณโรค (TB)ในชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองสาย จัดโครงการป้องกันควบคุมโรควัณโรค(TB)ในชุมชน

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองหาโรควัณโรค

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากโรควัณโรค  และการรู้จักวิธีป้องกันอันตรายเบื้องต้นจากโรควัณโรค

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27