องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เดิน – วิ่งรณรงค์โรคเอดส์ (HIV RUN) ในวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 สถานที่ตำบลหลุ่งตะเคียน ณ จุสตาร์ท หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยมีเด็กและเยาวชนในตำบลหลุ่งตะเคียน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในตำบลหลุ่งตะเคียน ตำรวจสถานีเมืองพลับพลา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด 136 คน เดิน – วิ่งรณรงค์ในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยโครงการฯ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27