องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้


เพื่อส่งเสริมและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนในตำบลหลุ่งตะเคียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้กิจกรรม“หลักธรรมประจำใจในการใช้ชีวิต อย่างมีความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ”ณ วัดป่าสันติธรรมบ้านสระมะค่า ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27