องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  เบอร์โทรสำนักงาน  0-44938-864,0-44938-865 แฟกซ์ต่อ 13

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน   087-2574291

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  08-1266-9716

  ชื่อ +  นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
  โทรศัพท์ +  087-2574291
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 
 
  ชื่อ +  นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-2669716
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 
 
  ชื่อ +
นายเพ็ชร ชาภักดี
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 085-6367076
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 
 
  ชื่อ +

  นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา

  ตำแหน่ง +  
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  098-5869348
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 

  ชื่อ +  นายเพ็ชร ชาภักดี
  ตำแหน่ง +  
รองปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +   085-6367076
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th
 
 

  ชื่อ +  นายอุดมฤกษ์ แย้มกระโทก
  ตำแหน่ง +  
นายช่างโยธา อาวุโส รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +   081-2035940
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th

 
 
 
  ชื่อ +  นางสาวกรรณิการ์ ปัตตถานัง
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 087-2496091,097-3435749
  อีเมล์ +  admin@lungtakian.go.th