องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเพ็ชร ชาภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา
นายเพ็ชร ชาภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัดฯ รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมานพ สารรัมย์
นางสาวกรรณิการ์ ปัตถานัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม