องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
กองช่าง

นายมานพ สารรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 นายชุมสิน แย้มกระโทก
 นางฐิติมา ยืนยง
 นายวุฒิชัย ยศกลาง
 นายช่างโยธาอาวุโส  เจ้าพนักงานธุรการ  นายช่างไฟฟ้า
 

 
 นายดี เหมือยไธสง
 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิต
 นายเชาว์ บังพิมาย
 พนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
 นายเสน่ห์ สุขสวัสดิ์ชัย นายสมหมาย อยู่ยัง
 นายปฐมพงษ์ เขตสูงเนิน
 พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ
 
   
 นางสมเพียร โยทัยเหลี่ยม
นายสาธิต รูปจะโป๊ะ
 นายสุทธิ เหมือยไธสง
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ
     
 นายสุริยา โกรพิมาย นายสวง ทองดี
 
 จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ