องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวกรรณิการ์ ปัตถานัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอลิษา มอญศิลา

นักวิชาการศึกษา

นางอนัญญา นันทะจันทร์
นางแสงดาว ไชยขันธุ์
นางรุ่งนภา ด่านแก้ว
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวสาวิตรี สืบสุนทร
นางสาวสุพรรษา ละออเอี่ยม
นางสมปอง ชาภักดี
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางญาดา แถมกลาง
นางฉลวย ฤทธิ์บุญ
นางสาวนฤมล เทียมทะนง
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 


 

นางปัญญาพร พูนณรงค์
นางสวรรค์ จ่ารักษ์
นางสาวละอองดาว เลาะกลาง
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 

นางสาวสุจิตรา อินทร์บำรุง
นางสาวกุลสตรี ลิ่งไธสง
นางสาวมันทนา สิงห์ทอง
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ