องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       ประชาชนในตำบลหลุ่งตะเคียนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 99% โดยมีศาสนสถาน 13 แห่ง คือ
1. วัดป่าไม่ธรรมดา 6 วัดบ้านหนองสาย 11. วัดบ้านโคกรักษ์
2. วัดบ้านตะแกรง 7. วัดบ้านตาด่อน 12. วัดป่าอุดมมงคล
3. วัดบ้านไผ่นกเขา 8 . วัดบ้านกระทุ่มแท่น 13. วัดหลุ่งตะเคียน
4 วัดบ้านสรศักดิ์ 9. วัดบ้านโคกซาด 14. วัดโคกปราสาท
5. วัดบ้านสระมะค่า 10. วัดบ้านโนนเพ็ด 15. วัดป่าสันติธรรม
 
การศึกษา
       ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียน บ้านหลุ่งตะเคียน 3. โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 5. โรงเรียนกระทุ่มแท่น
2. โรงเรียนบ้านตะแกรง 4. โรงเรียนบ้านหนองสาย 6. โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง
       ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหลุ่งตะเคียน มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ 90 คน
       โรงเรียนขยายโอกาส มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองสาย โดยขยายโอกาสสอนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น ม.1 - ม.3 มีจำนวนทั้งสิ้น 88 คน แบ่งเป็นชาย 53 คน หญิง 36 คน
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) 2 แห่ง
 
การสาธารณสุข
       ตำบลหลุ่งตะเคียน มีสถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยไผ่นกเขา ตั้งอยู่ที่บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 และสถานีอนามัยหนองสาย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6
       ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน มีจำนวน 19 ราย (หญิง 9 ราย ชาย 10 ราย ) ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของสถานีอนามัย เสียชีวิต - ราย ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์ จำนวน 18 ราย อีก
       ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลหลุ่งตะเคียน มีจำนวน 696 คน ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 194 คน คนละ 500 บาท/เดือน และได้รับการช่วยเหลือเป็นผู้มีรายได้น้อยจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 100 คนๆละ 500 บาท/ปี
       ผู้พิการทุพพลภาพ จำนวน 80 คน ซึ่งได้รับการสงเคราะห์จากประชาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 62 รายๆละ 500 บาท/เดือน
ผู้พิการในเขตตำบลหลุ่งตะเคียน แยกตามสถานีอนามัย
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ตำบลหลุ่งตะเคียน มีสถานีตำรวจตำบลภูธรเมืองพลับพลา 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียนทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น