องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
            ตำบลหลุ่งตะเคียนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอห้วยแถลงที่ห่างไกลตัวอำเภอ เมื่อเปรียบเทียบกับตำบลอื่น ๆ คือ เขตอำเภอเป็นเขตรอยต่อกับ 3 อำเภอ คือ อำเภอชุมพวง อำเภอพิมาย อำเภอลำปลายมาศ การคมนาคมมีการติดต่อได้ทั้ง 3 อำเภอ และมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้
                        1 ถนน รพช.ลาดยาง เป็นถนนสายสำคัญที่ติดต่อกับอำเภอมากที่สุด โดยสายนี้จะผ่านตำบลทับสวาย ตำบลเมืองพลับพลา และเชื่อมระหว่างตำบลหลุ่งตะเคียนที่บ้านสระมะค่าถึงบ้าน ไผ่นกเขา รวมระยะทางจากตำบลทับสวายถึงบ้านไผ่นกเขา 24 กิโลเมตรและเชื่อมต่อถึงบ้านตระแกรงอีก 2 กิโลเมตร ถนนลาดยางบ้านสระมะค่า ถึงบ้านตระแกรงระยะทาง 10 กิโลเมตร และถนนลาดยาง รพช.สายหลุ่งตะเคียนถึงบ้านโนนเพ็ดระยะทาง 5 กิโลเมตร รวมระยะทางถนน รพช.( ลาดยาง ) 20 กิโลเมตร ปัจจุบัน (พ.ศ.2550) มีสภาพชำรุดใช้การได้เป็นบางส่วน
                        2 ถนนลูกรังมีหลายสาย คือ สายต่อจากถนน รพช.จากบ้านไผ่นกเขาไปบ้าน โนนรัง ตำบลงิ้ว สายบ้านโนนเพ็ดไปบ้านหนองนกเขา สายบ้านสระมะค่า ผ่านบ้านสระศักดิ์ สายบ้าน สรศักดิ์ – โคกรักษ์,โคกซาด สายบ้านสรศักดิ์ - หนองสาย สายทอง
 
การไฟฟ้า
            เขตตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
 
ระบบประปา
            ประชาชนในตำบลหลุ่งตะเคียน มีระบบประปาใช้จำนวน 15 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1-15 โดยแยกเป็นประปาน้ำดิบ จำนวน 10 หมู่บ้าน และประปาน้ำสุก จำนวน 5 หมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
            1 ลำมาศ , ลำห้วย มีน้ำไหลผ่าน 9 สาย
                        (1) ลำมาศ ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 12,500 บาท ไหลผ่านหมู่ที่ 1,10,13
                        (2) ลำห้วยแถลง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 9,800 เมตร ลึก 3.00 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 2,3,5,7,10,13
                        (3) ลำห้วยตะเคียน ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 14,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร ไหล ผ่านหมู่ที่ 1,6,12
                        (4) ลำห้วยไผ่ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 8,800 เมตร ลึก 3.00 เมตร ไหลผ่านหมู่ที่ 4,6,1,12,15
                        (5) ลำห้วยหินลาด ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 11,500 เมตร ลึก 3.00 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 1,6,8,11,12
                        (6) ลำห้วยขามป้อม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 4,800 เมตร ลึก 2.00 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 9,11
                        (7) ลำห้วยทะยุง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึก 2.00 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 9
                        (8) ลำห้วยขี้หนู ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,700 เมตร ไหลผ่านหมู่ที่ 4,12
                        (9) ลำห้วยหนูน้อย ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 1.50 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 12
                        (10) ลำห้วยอีสานเขียว กว้าง 15 เมตร ยาว4,000 เมตร จากหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 14