องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]46
2 นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร งานทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]151
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 7 ต.ค. 2564 ]197
4 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]148
5 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]150
6 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคคลภายนอกหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]148
7 นโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคล [ 9 เม.ย. 2564 ]140
8 อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]150
9 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]147
10 ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม-และจิตสำนึก-2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]145
11 แผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]141
12 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]144
13 โครงการวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2563 ]141
14 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคคลภายนอกองค์กร [ 30 เม.ย. 2563 ]149
15 ิกิจกรรมทำ MOU รักษาศิล 5 [ 20 ม.ค. 2563 ]194
16 ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 17 ม.ค. 2563 ]146
17 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน [ 17 ม.ค. 2563 ]146
18 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 16 ม.ค. 2563 ]146
19 รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคาระห์ผู้สูอายุ/ผู้พิการผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ปีงบ2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]200