องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗,๒๕๕๘-๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๓(๒) มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้วนั้น ขณะนี้ยังมีผู้เสียภาษีหลายรายที่ยังค้างชำระใน ปีพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗,๒๕๕๘ ซึ่งเกินกำหนดการชำระภาษีในเดือนเมษายน ของทุกปี ทำให้เจ้าของที่ดินหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ บาทต่อเดือนของค่าภาษีบำรุงท้องที่
                    ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอความอนุเคราะห์จากท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินอยู่ในเขตตำบลหลุ่งตะเคียนได้ทราบ หากเจ้าของที่ดินท่านใดได้ชำระภาษีแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยและหากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง โทร.๐๔๔-๙๓๘-๘๖๔ ต่อ ๑๓ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่ วันที่ ๔  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ – วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
อนึ่ง   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ขอแจ้งในเรื่องการมาติดต่อราชการเกี่ยวกับที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจำนวนที่ดิน  เช่น การซื้อ-ขาย ให้บุตร ซึ่งทำให้จำนวนที่ดินลดลงหรือเพิ่มขึ้น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยเฉพาะการซื้อ-ขายที่ดิน ต้องมีการทำเป็นสัญญาการซื้อ-ขาย และขอให้ผู้ซื้อ-ขาย ผู้ใหญ่บ้านในหมู่นั้นๆ ที่มีการซื้อ-ขาย ได้มาลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าหน้าที่พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ-ขาย  เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เสียภาษีในปีต่อไป
๒.การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยการนำสำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้านมาประกอบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล
                   ๓.การขอคัดสำเนาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินที่ได้แจ้งไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอให้ท่านนำสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านมาประกอบคำร้องขอคัดสำเนาเอกสาร


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ