องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

                 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอแจ้งรายชื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
              
                 ดังนั่้น จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๙ ยื่นแนบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ตามรายชื่อที่แนบมานี้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

                 ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดได้ยกเลิกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ หรือรายละเอียดอื่นใดขอให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงที่กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนตามวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ