องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับตำบลหลุ่งตะเคียน  เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ข้อ ๑๓ ให้ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ให้ยื่นขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ถ้ามีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  ตามอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง และใบอนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  โดยเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความถูกต้องของคำขออนุญาตถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต 
 
                    ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร   ขอหนังสือรับรองการแจ้ง และใบอนุญาต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ตั้งแต่วันที่  ๔  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป
 
อนึ่ง   ขอให้ผู้ประกอบการที่จัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร   ได้นำสำเนาบัตร
ประชาชน ทะเบียนบ้าน มาประกอบคำขอ/ต่อใบอนุญาต ด้วย


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ