องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. ๒๕๑๐   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยมาตรา   ๔ ,  มาตรา   ๘   แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.  ๒๕๓๔   และประกาศกระทรวงมหาดไทย     เรื่อง    ให้องค์การบริหารส่วนตำบล     เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีป้าย  พ.ศ. ๒๕๓๘           และเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ
 
                   ดังนั้น  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นป้าย ที่ตั้งอยู่ในตำบลหลุ่งตะเคียน  ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบ ภ.ป. ๑   ณ  ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ตั้งแต่วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อทำการประเมินค่าภาษีรายปีและกำหนดค่าภาษีต่อไป


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ