องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับตำบลหลุ่งตะเคียน  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ หน้า ๗ ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบการค้า ตามอัตราค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนของกิจการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความถูกต้องของคำขออนุญาตถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 
                    ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท โรงสีข้าว อู่ซ่อมรถ ร้านเสริมสวย ขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ตั้งแต่วันที่  ๔  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป
 
                    อนึ่ง ขอให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต ได้นำสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มาประกอบคำขอ/ต่อใบอนุญาต ด้วย


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ