องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]101
182 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]100
183 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 ธ.ค. 2562 ]143
184 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 23 ธ.ค. 2562 ]104
185 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ น.ส.3ก. [ 3 ธ.ค. 2562 ]94
186 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โฉนด-อบต.หลุ่งตะเคียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]94
187 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง(พ.ศ.2559-2562) [ 3 ธ.ค. 2562 ]93
188 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับที่ดินประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนด และ น.ส.3ก. [ 3 ธ.ค. 2562 ]103
189 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โฉนด-ต.หลุ่งตะเคียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]101
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]95
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]132
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]130
193 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 พ.ย. 2562 ]94
194 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปแกรม LTAX3000 แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2562 ]103
195 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปแกรม LTAX3000 แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2562 ]147
196 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 พ.ย. 2562 ]138
197 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกองการศึกษาฯ [ 30 ต.ค. 2562 ]103
198 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน กองคลัง [ 18 ต.ค. 2562 ]142
199 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน กองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]92
200 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 10 ต.ค. 2562 ]105
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19