องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฉบับที่2/2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]125
202 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]119
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]165
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]172
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]129
206 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]123
207 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 ธ.ค. 2562 ]170
208 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 23 ธ.ค. 2562 ]133
209 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ น.ส.3ก. [ 3 ธ.ค. 2562 ]120
210 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โฉนด-อบต.หลุ่งตะเคียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]128
211 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง(พ.ศ.2559-2562) [ 3 ธ.ค. 2562 ]120
212 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับที่ดินประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนด และ น.ส.3ก. [ 3 ธ.ค. 2562 ]133
213 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โฉนด-ต.หลุ่งตะเคียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]131
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]127
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]161
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]162
217 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 พ.ย. 2562 ]121
218 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปแกรม LTAX3000 แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2562 ]135
219 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปแกรม LTAX3000 แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2562 ]180
220 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 พ.ย. 2562 ]165
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20