องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 400 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ขอความอนุเคราะห์ลดการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2565 ]33
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]171
83 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2565 ]124
84 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเบาหวานความดันเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]44
85 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 30 มิ.ย. 2565 ]31
86 บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]162
87 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]33
88 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]44
89 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 8 มิ.ย. 2565 ]32
90 โครงกาพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ติดชเื้อเอดส์ ผู้ด้อยดอกาส ผู้ยากไร้ [ 30 พ.ค. 2565 ]33
91 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 23 พ.ค. 2565 ]34
92 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]43
93 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ [ 18 พ.ค. 2565 ]198
94 คำสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ [ 17 พ.ค. 2565 ]194
95 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 17 พ.ค. 2565 ]199
96 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองช่าง [ 17 พ.ค. 2565 ]174
97 คำสั่งมอบหมายงานภายในสำนักงานปลัด [ 17 พ.ค. 2565 ]177
98 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำใส้ใหญ่ ปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]35
99 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]39
100 โครงการออกตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ งบประมาณ 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]33
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20