องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 18 ก.ค. 2567 ]2
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2567 ]12
3 ประกาศผลการสรรหาและเลืกสรรพนักงานจ้าง [ 15 พ.ค. 2567 ]18
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลษ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 9 พ.ค. 2567 ]20
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2567 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]35
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]39
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]36
9 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น และผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]36
10 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]13
11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]49
12 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2566 ]36
13 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]57
14 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]63
15 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง(เวลา 12.00 น. - 13.00 น.) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]61
16 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]53
17 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]53
18 ประชาสัมพันธ์การให้บริการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]54
19 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]41
20 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]51
21 ประกาศ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]47
22 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]59
23 ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2566 ]43
24 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]54
25 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 2 [ 14 ก.ย. 2566 ]1
26 โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัย [ 12 ก.ย. 2566 ]2
27 เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2566 ]1
28 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2566 ]2
29 เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2566 ]1
30 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม [ 7 ส.ค. 2566 ]1
31 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 13 ก.ค. 2566 ]2
32 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่สอง [ 8 มิ.ย. 2566 ]2
33 เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 26 พ.ค. 2566 ]1
34 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ค. 2566 ]98
35 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 3 พ.ค. 2566 ]1
36 ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2566 ]83
37 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2566 ]104
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2566 ]88
39 ประกาศน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 มี.ค. 2566 ]74
40 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]87
41 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2566 ]102
42 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก [ 31 ม.ค. 2566 ]1
43 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]89
44 ประกาศ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]80
45 เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก [ 20 ม.ค. 2566 ]1
46 ลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 16 ม.ค. 2566 ]5
47 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2566 ]9
48 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก [ 11 ม.ค. 2566 ]1
49 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]3
50 ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]85
51 ประกาศรายชือผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]41
52 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจป้าย และข้อมูลที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]77
53 ประกาศ เรื่อง มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น และผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]99
54 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]77
55 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]94
56 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]82
57 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]86
58 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]98
59 ข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง (เวลา 12.00 น. - 13.00 น.) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]94
60 ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]77
61 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ อบต. หลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]32
62 ฐานข้อมูลผู้พิการอบต. หลุ่งตะเคียน งบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]30
63 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]88
64 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]78
65 ประกาศ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]62
66 ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 4 ต.ค. 2565 ]48
67 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ปี 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]32
68 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ เคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความมีระเบียบวินัย ความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ [ 20 ก.ย. 2565 ]39
69 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]28
70 ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ชื่อเพจ [ 12 ก.ย. 2565 ]115
71 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและการใช้ยาอย่างปลอดภัย ปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]29
72 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลหลุ่งตะคียน ปีงบประมาณ ปี 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]28
73 โครงการ STOP TB คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและควบคุมป้องกันเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]31
74 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]30
75 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]44
76 ประชาสัมพันธ์การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]113
77 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม [ 11 ส.ค. 2565 ]29
78 ปรชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]63
79 เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]29
80 เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 25 ก.ค. 2565 ]30
81 โครงการวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]48
82 โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างสารพิษ ปี 2565 [ 14 ก.ค. 2565 ]36
83 ขอความอนุเคราะห์ลดการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2565 ]35
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]176
85 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2565 ]128
86 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเบาหวานความดันเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]45
87 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 30 มิ.ย. 2565 ]32
88 บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]164
89 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]34
90 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]46
91 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 8 มิ.ย. 2565 ]33
92 โครงกาพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ติดชเื้อเอดส์ ผู้ด้อยดอกาส ผู้ยากไร้ [ 30 พ.ค. 2565 ]34
93 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 23 พ.ค. 2565 ]37
94 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]44
95 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ [ 18 พ.ค. 2565 ]201
96 คำสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ [ 17 พ.ค. 2565 ]197
97 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 17 พ.ค. 2565 ]205
98 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองช่าง [ 17 พ.ค. 2565 ]178
99 คำสั่งมอบหมายงานภายในสำนักงานปลัด [ 17 พ.ค. 2565 ]183
100 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำใส้ใหญ่ ปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]36
101 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]40
102 โครงการออกตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ งบประมาณ 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]35
103 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. [ 5 พ.ค. 2565 ]180
104 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]36
105 ประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบาย มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 5 พ.ค. 2565 ]36
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]167
107 โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]42
108 โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]34
109 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]229
110 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก [ 24 ม.ค. 2565 ]35
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ม.ค. 2565 ]186
112 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]36
113 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]34
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) [ 30 ธ.ค. 2564 ]174
115 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2564 ]231
116 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี(ฉบับที่2) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]177
117 ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เล่ม 138 ตอนที่ 84 ก ราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2564 ให้ใช้อัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไข สำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]176
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]220
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]173
120 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]168
121 รายงานคะแนนITA2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]160
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]193
123 ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 9 พ.ย. 2564 ]34
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]152
125 ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]197
126 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]183
127 จดหมายข่าวการชำระภาษีการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าวฉบับที่ 1/2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]196
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]187
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]146
130 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]146
131 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]186
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]138
133 ประชาสัมพันธ์ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]137
134 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]166
135 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]133
136 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 6 ต.ค. 2564 ]36
137 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]128
138 รายงานผลการประเมิน-ITA-ประจำปีงบประมาณ-2563 (เพิ่มเติม) [ 14 ก.ค. 2564 ]124
139 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]136
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]132
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]126
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]139
143 รับโอนพนักงาส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2564 ]134
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]181
145 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]126
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]175
147 พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]163
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 1 ก.พ. 2564 ]181
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]133
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]196
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]126
152 ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]179
153 จดหมายข่าวกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ข่าวฉบับที่ 1/2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]172
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]177
155 ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]177
156 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]131
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]134
158 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย [ 22 ธ.ค. 2563 ]173
159 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]128
160 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 ธ.ค. 2563 ]160
161 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]177
162 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ [ 17 พ.ย. 2563 ]162
163 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]134
164 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]171
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [ 5 ต.ค. 2563 ]177
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [ 5 ต.ค. 2563 ]136
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]174
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนเรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 ก.ย. 2563 ]173
169 ประกาศ นโยบาย มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 8 ก.ย. 2563 ]179
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ส.ค. 2563 ]216
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง กำหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสำรวจและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพิ่มเติม [ 25 ส.ค. 2563 ]139
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง กำหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสำรวจและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพิ่มเติม [ 25 ส.ค. 2563 ]167
173 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]127
174 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]135
175 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]171
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]189
177 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 5 ส.ค. 2563 ]126
178 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 3 ส.ค. 2563 ]127
179 พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]136
180 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]127
181 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 23 มิ.ย. 2563 ]177
182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มิ.ย. 2563 ]170
183 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 19 มิ.ย. 2563 ]128
184 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 19 มิ.ย. 2563 ]135
185 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]155
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง กำหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสำรวจและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]172
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (เพิ่มเติม) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 30 เม.ย. 2563 ]126
188 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]131
189 ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีที่ดินในเขต อบต.หลุ่งตะเคียน ถาม-ตอบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอแพนแชทนี้ [ 9 เม.ย. 2563 ]176
190 ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีที่ดินในเขต อบต.หลุ่งตะเคียน ถาม-ตอบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่ลิงก์โอแพนแชท อบต.หลุ่งตะเคียน [ 9 เม.ย. 2563 ]197
191 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2563 ]129
192 การเก็บขยะรวบรวมขยะอันตรายภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 19 ก.พ. 2563 ]145
193 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 11 ก.พ. 2563 ]133
194 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง63 [ 5 ก.พ. 2563 ]130
195 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]166
196 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ก.พ. 2563 ]126
197 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย [ 30 ม.ค. 2563 ]134
198 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 30 ม.ค. 2563 ]168
199 ลานกีฬา/สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 29 ม.ค. 2563 ]129
200 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 29 ม.ค. 2563 ]118
201 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]127
202 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 27 ม.ค. 2563 ]126
203 ชมรมแอโรบิค [ 20 ม.ค. 2563 ]168
204 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนวดแผนไทย [ 20 ม.ค. 2563 ]145
205 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน "ก้าวฟาร์มดี" [ 20 ม.ค. 2563 ]148
206 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]131
207 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]128
208 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]120
209 แบบ ภ.ด.ส. 1-11 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]126
210 สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]136
211 ขั้นตอนและแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ม.ค. 2563 ]167
212 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]125
213 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในสำนักปลัด [ 14 ม.ค. 2563 ]136
214 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 14 ม.ค. 2563 ]128
215 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 13 ม.ค. 2563 ]132
216 จดหมายข่าว อบต.หลุ่งตะเคียน ฉบับที่2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]127
217 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 1/2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]135
218 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฉบับที่2/2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]128
219 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]122
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]172
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]175
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]134
223 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]129
224 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 ธ.ค. 2562 ]175
225 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 23 ธ.ค. 2562 ]135
226 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ น.ส.3ก. [ 3 ธ.ค. 2562 ]126
227 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โฉนด-อบต.หลุ่งตะเคียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]129
228 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง(พ.ศ.2559-2562) [ 3 ธ.ค. 2562 ]125
229 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับที่ดินประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนด และ น.ส.3ก. [ 3 ธ.ค. 2562 ]139
230 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โฉนด-ต.หลุ่งตะเคียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]132
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]128
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]161
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]165
234 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 พ.ย. 2562 ]123
235 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปแกรม LTAX3000 แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2562 ]137
236 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปแกรม LTAX3000 แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2562 ]182
237 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 พ.ย. 2562 ]167
238 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกองการศึกษาฯ [ 30 ต.ค. 2562 ]135
239 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน กองคลัง [ 18 ต.ค. 2562 ]171
240 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน กองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]120
241 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 10 ต.ค. 2562 ]132
242 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต. [ 10 ต.ค. 2562 ]135
243 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 10 ต.ค. 2562 ]122
244 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ [ 10 ต.ค. 2562 ]126
245 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองคลัง [ 10 ต.ค. 2562 ]171
246 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ต.ค. 2562 ]132
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]172
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 3 ต.ค. 2562 ]129
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 3 ต.ค. 2562 ]131
250 คู่มือปฏิบัติงานด้านร้องเรียนและร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]171
251 การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 1 ต.ค. 2562 ]134
252 แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]127
253 คำสังรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง [ 10 ก.ย. 2562 ]127
254 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลหลุ่งตะเคียน [ 24 มิ.ย. 2562 ]185
255 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]127
256 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]198
257 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]130
258 ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาสีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 22 มี.ค. 2562 ]136
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนงดเว้นการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 5 มี.ค. 2562 ]179
260 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) [ 28 ก.พ. 2562 ]165
261 ชมรมแอโรบิค [ 11 ก.พ. 2562 ]181
262 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่อ่านหนังสือท้องถิ่น และประกาศการใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นฯ 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]127
263 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน [ 28 ม.ค. 2562 ]136
264 ประชาสัมพันธ์แผนผัง/ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์ [ 17 ม.ค. 2562 ]168
265 แบบสำรวจจำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลหลุ่งตะเคียนที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดปี [ 7 ม.ค. 2562 ]268
266 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]131
267 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]136
268 จดหมายข่าวการชำระภาษี ปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]133
269 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) เพื่อเสียภาสีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562-2565 [ 11 ธ.ค. 2561 ]183
270 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]179
271 ป้ายป้องกันการทุจริต [ 4 ธ.ค. 2561 ]167
272 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (IIT) [ 8 พ.ย. 2561 ]190
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 [ 7 ส.ค. 2561 ]142
274 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 1 ส.ค. 2561 ]247
275 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด ม.10 [ 1 ส.ค. 2561 ]158
276 ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร [ 26 มิ.ย. 2561 ]141
277 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 25 มิ.ย. 2561 ]134
278 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่อ่านหนังสือท้องถิ่น และประกาศการใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นฯ [ 22 มิ.ย. 2561 ]135
279 ประกาศแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564 [ 10 พ.ค. 2561 ]136
280 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]134
281 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]135
282 จดหมายข่าวชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]184
283 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการชำระภาษีประจำปีพ.ศ.2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]126
284 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งตะเคียน ม. 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]139
285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา ม. 3 ถึงบ้านโนนรัง (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]147
286 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]128
287 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]131
288 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]167
289 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด หมู่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]139
290 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]178
291 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]191
292 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพะไลพัฒนา หมู่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]152
293 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]172
294 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตาด่อน หมู่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]140
295 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง หมู่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]186
296 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]175
297 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำห้วยหินลาด บ้านสายทอง หมู่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]193
298 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 ส.ค. 2560 ]175
299 ประกาศแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561-2564 [ 29 มิ.ย. 2560 ]185
300 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]136
301 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) [ 24 ก.พ. 2560 ]176
302 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งตะเคียน ม.1 [ 20 ก.พ. 2560 ]183
303 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด ม.9 [ 20 ก.พ. 2560 ]185
304 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด ม. 10 [ 20 ก.พ. 2560 ]142
305 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ ม. 11 [ 20 ก.พ. 2560 ]138
306 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกรักษ์ ม. 11 [ 20 ก.พ. 2560 ]172
307 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพะไลพัฒนา ม. 13 [ 20 ก.พ. 2560 ]134
308 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง ม. 14 [ 20 ก.พ. 2560 ]127
309 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา ม. 15 [ 20 ก.พ. 2560 ]158
310 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง ม. 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]121
311 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซอยบ้านนางนิกุล เพ็ชรพูน บ้านตะแกรง ม. 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]132
312 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา ม. 3 ถึงบ้านโนนรัง [ 20 ก.พ. 2560 ]160
313 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย ม. 6 [ 20 ก.พ. 2560 ]173
314 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองลุง บ้านตาด่อน ม. 7 [ 20 ก.พ. 2560 ]124
315 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น ม. 8 [ 20 ก.พ. 2560 ]125
316 ประกาศราคากลางโครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแนวท่อเดิมถึงสระหนองประดู่ [ 20 ก.พ. 2560 ]129
317 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 30 ธ.ค. 2559 ]131
318 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]118
319 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 30 ธ.ค. 2559 ]126
320 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]114
321 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร ปีพ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]116
322 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 4 ก.ค. 2559 ]125
323 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 17 มี.ค. 2559 ]123
324 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]125
325 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]134
326 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 17 ก.พ. 2559 ]133
327 ประกาศ ตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคีย [ 8 ก.พ. 2559 ]127
328 ตกลงราคาจ้าง โครงการปรับปรุงหอระชุม อบต.หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]133
329 ประกาศตกลงราคา โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต. หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]166
330 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการสร้างที่ทำการ อบต. หลุ่งตะเคียน [ 8 ก.พ. 2559 ]177
331 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]178
332 เอกสารแนบ(ภ.บ.ท.10)ปี 2558-2561 [ 4 ม.ค. 2559 ]138
333 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]137
334 เอกสารแนบรายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]132
335 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]232
336 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]183
337 เอกสารแนบรายชื่อผู้เสียภาษีสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]132
338 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]143
339 เอกสารแนบรายชื่อผู้เสียภาษีป้ายปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]136
340 เอกสารแนบรายชื่อผู้เสียภาษีอันตรายต่อสุขภาพปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]143
341 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 14 ธ.ค. 2558 ]136
342 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 11 ธ.ค. 2558 ]173
343 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน [ 19 พ.ย. 2558 ]139
344 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๕๙ [ 19 ต.ค. 2558 ]180
345 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]131
346 เอกสารรายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]128
347 เอกสารรายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]179
348 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 9 มิ.ย. 2558 ]186
349 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใผ่นกเขา หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]147
350 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 2 มิ.ย. 2558 ]207
351 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]178
352 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]135
353 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร ปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]173
354 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]179
355 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมูี่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]177
356 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]133
357 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]129
358 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นคลองอีสานเขียว บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]187
359 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระมะค่า ม.5 ถึง บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 7 ก.ค. 2557 ]141
360 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ปี พ.ศ.2557 [ 5 พ.ค. 2557 ]317
361 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ๙ ประเภท [ 24 ม.ค. 2557 ]199
362 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]135
363 เอกสารรายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]139
364 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]178
365 รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]175
366 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]201
367 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]181
368 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]181
369 ประชาสัมพันธ์การบริการช่วงพักเที่ยง ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]184
370 ประชาสัมพันธ์การบริการประชาชนในวันเสาร์ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]186
371 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]133
372 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]186
373 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]140
374 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]184
375 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันเสาร์ พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]136
376 ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษีป้าย พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]179
377 ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]133
378 ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]136
379 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]146
380 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]131
381 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]136
382 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 17 ก.ย. 2556 ]137
383 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) 4 เครื่อง [ 3 พ.ค. 2556 ]133
384 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนเรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 30 พ.ย. 2555 ]130
385 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2554 [ 24 พ.ย. 2555 ]128
386 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2556 [ 31 ต.ค. 2555 ]175
387 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างอบต.หลุ่งตะเคียน [ 20 ก.ย. 2554 ]192
388 รับบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ก.ย. 2554 ]205
389 เตือนภัยไวรัสบนเฟชบุ๊ค [ 24 ส.ค. 2554 ]134
390 ความรู้เรื่อง โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง [ 3 ก.ค. 2554 ]140
391 ขอเชิญเข้าอบรมเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ [ 3 ก.ค. 2554 ]189
392 แก๊งลักขโมยอาลวาด [ 6 ต.ค. 2553 ]233
393 ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม [ 14 มิ.ย. 2553 ]692
394 โรคไข้หวัด2009 [ 21 พ.ค. 2553 ]160
395 อบต.หลุ่งตะเคียนแจกเบี้ยยังชีพ [ 25 ต.ค. 2552 ]271
396 อำนาจเจริญรับสมัครสอบพนักงาน อบต. [ 13 ต.ค. 2552 ]142
397 นราธิวาสรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2552 ]171
398 สมัครสอบนายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี [ 9 ต.ค. 2552 ]225
399 เทศบาลนครภูเก็ตเปิดสอบครู [ 9 ต.ค. 2552 ]136
400 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร [ 9 ต.ค. 2552 ]133
401 ผลอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หลุ่งตะเคียน [ 15 ก.ย. 2552 ]245
402 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนเตรียมจัดการเลือกตั้ง [ 30 ก.ค. 2552 ]177