องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โฉนด-ต.หลุ่งตะเคียน [ 3 ธ.ค. 2562 ]77
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]74
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]91
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]86
145 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 พ.ย. 2562 ]73
146 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปแกรม LTAX3000 แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2562 ]75
147 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปแกรม LTAX3000 แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2562 ]97
148 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 พ.ย. 2562 ]94
149 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกองการศึกษาฯ [ 30 ต.ค. 2562 ]79
150 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน กองคลัง [ 18 ต.ค. 2562 ]97
151 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน กองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]70
152 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 10 ต.ค. 2562 ]77
153 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต. [ 10 ต.ค. 2562 ]75
154 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 10 ต.ค. 2562 ]75
155 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ [ 10 ต.ค. 2562 ]75
156 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองคลัง [ 10 ต.ค. 2562 ]96
157 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ต.ค. 2562 ]74
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]97
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 3 ต.ค. 2562 ]78
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 3 ต.ค. 2562 ]73
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16